Loctite Chống Xoay 601 603 609 620 638 640 641 648 660 680

Hợp chất giữ lại Loctite có thể cải thiện độ bền cắt của hoạt động lắp ráp không ren hình trụ. Keo giữ lại có khả năng truyền tải ở mức độ lớn nhất và phân tán chúng đều, loại bỏ sự tập trung ứng suất và ăn mòn các bề mặt lắp ráp. Là một ứng dụng chất lỏng, keo giữ lại có thể đạt được sự liên kết 100% trên hai bề mặt khớp kim loại, giảm chi phí cải thiện độ chính xác của quá trình xử lý bộ phận và nâng cao hiệu quả của quá trình lắp ráp.

 Loctite retaining compound can improve the shear strength of cylindrical threadless assembly operations. Retaining adhesive is able to transfer loads to the greatest extent and disperse them evenly, eliminating stress concentration and corrosion of assembly surfaces. As a liquid application, retaining glue can achieve 100% bonding on two metal joint surfaces, reducing costs, improving part processing accuracy, and enhancing process efficiency. assemble.

Author

AUTHOR

News & Events